Hieronder zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden weergegeven van:

Bubbels & Meer
Henk Nijlandstraat 35
3151 MJ Hoek van Holland
06 12 98 43 11
patricia.sonneveld@bubbelsenmeer.nl          
KvK-nummer: 75675021
BTW-nummer: NL002166474B02

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Bubbels & Meer (hierna “Bubbels & Meer) doet via de webwinkel www.bubbelsenmeer.nl (hierna de “Website”) en op elke overeenkomst (hierna de “Overeenkomst”) die via de website tussen Bubbels & Meer en de wederpartij (hierna de “Klant”) wordt gesloten.

De voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van derden die Bubbels & Meer voor de uitvoering van de Overeenkomt mogelijk inschakelt.

Het aanbod

Het aanbod is altijd uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Bubbels & Meer spant zich in om op de Website een volledige en nauwkeurige omschrijving te geven van de aangeboden producten en/of diensten. Als Bubbels & Meer gebruik maakt van afbeeldingen, dan tracht zij deze een waarheidsgetrouwe weergave te laten zijn van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten ter zake het aanbod van Bubbels & Meer binden Bubbels & Meer in geen geval.

De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bubbels & Meer een orderbevestiging heeft verzonden aan het door de Klant opgegeven e-mailadres.

Bubbels & Meer is altijd gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel aan de levering bepaalde voorwaarden te verbinden. Indien hiervan sprake is, doet Bubbels & Meer hiervan per e-mail melding aan de Klant.

Wanneer ten tijde van de levering blijkt dat een bepaald product dat de Klant heeft besteld niet meer voorradig is, dan heeft Bubbels & Meer het recht een vergelijkbaar vervangend product aan te bieden. De Klant zal in een dergelijk geval een e-mail van Bubbels & Meer ontvangen waarin Bubbels & Meer hiervoor toestemming vraagt. Mocht de Klant dit aanbod niet aanvaarden dan heeft Bubbels & Meer het recht de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat de Klant enig recht heeft om vergoeding van schade te vorderen.

Bubbels & Meer levert geen alcoholische producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Wanneer de Klant een bestelling plaatst ter zake alcoholische producten, verklaart hij hiermee dat hij niet jonger is dan 18 jaar.

Prijzen en betaling

Voor de producten en/of diensten worden de prijzen gehanteerd zoals deze ten tijde van de bestelling op de Website staan vermeld. De vermelde prijzen zijn altijd inclusief BTW.

De kosten van verzending van de producten worden separaat op de Website vermeld. Ook deze kosten zijn inclusief BTW.

Betaling door de Klant vindt plaats op de op de Website omschreven wijze.

Indien de Klant op enige wijze met de betaling in gebreke is, heeft Bubbels & Meer het recht nakoming van de Overeenkomst en de daarmee samenhangende verplichtingen op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

Ontbinding van de Overeenkomst

Indien de Klant kan worden aangemerkt als een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de Overeenkomst derhalve kan worden aangemerkt als een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 lid 1 BW, heeft de Klant het recht binnen zeven werkdagen na levering van het product de Overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen (herroepingsrecht ex artikel 7:46d BW).

De Klant dient alsdan het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Bubbels & Meer onbeschadigd en ongebruikt te retourneren naar Henk Nijlandstraat 35, 3151 MJ Hoek van Holland en dit bovendien vooraf per email (patricia.sonneveld@bubbelsenmeer.nl) aan Bubbels & Meer te melden. De kosten van de retourzending en het risico hiervan komen voor rekening van de Klant. Bubbels & Meer zal nadat de Klant de Overeenkomst op voormelde wijze heeft ontbonden en het product onbeschadigd en ongebruikt retour heeft ontvangen, binnen 30 dagen de aankoopsom aan de Klant terugstorten.

Uitsluiting herroepingsrecht

Een klant uitsluiten van het herroepingsrecht kan alleen indien Bubbels & Meer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • die door Bubbels & Meer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • die snel kunnen bederven of verouderen

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken
  • betreffende weddenschappen en loterijen

Levering

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van het product door Bubbels & Meer per PostNL naar het adres dat de Klant als afleveradres heeft opgegeven.

Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of met het opvolgen van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering aan het opgegeven adres, komen alle bijkomende kosten van opslag, etc. voor rekening van de Klant.

De door Bubbels & Meer opgegeven levertijden zijn altijd indicatief. Hieraan kan de Klant geen rechten ontlenen. De levertijd zal niet meer dan 30 dagen bedragen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Dit behoudens gevallen van overmacht. Bij overschrijding van de levertijd van 30 dagen is de Klant gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Bubbels & Meer is alsdan gehouden de aankoopsom zo spoedig, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding aan de Klant terug te storten, maar is nimmer gehouden tot vergoeding van schade aan de Klant.

Garantie

Bubbels & Meer garandeert dat het geleverde product voldoet aan de gebruikelijke  eisen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld.

De hiervoor gestelde garantie geldt gedurende een periode van dertig dagen en heeft alleen gelding indien de Klant enig gebrek per email binnen deze periode aan Bubbels & Meer heeft gemeld en het gebrekkige product aan Bubbels & Meer heeft teruggezonden, tenzij dit naar objectieve maatstaven onmogelijk is.

Indien een product niet voldoet aan de afgegeven garantie heeft de Klant het recht aanspraak te maken op vervanging van het product, tenzij Bubbels & Meer besluit de aankoopsom aan de Klant terug te storten.

De Klant kan geen beroep doen op deze garantiebepalingen indien het gebrek te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Klant of indien de Klant het product onoordeelkundig of oneigenlijk heeft gebruikt.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Bubbels & Meer is te allen tijde beperkt tot het aankoopbedrag van het gebrekkig product.

Bubbels & Meer is in geen geval jegens de Klant aansprakelijk voor gevolgschade.

In geen geval is Bubbels & Meer aansprakelijk indien de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van de Klant of indien de Klant het product onoordeelkundig of oneigenlijk heeft gebruikt.

De beperking van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in dit artikel is niet van toepassing indien deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Bubbels & Meer. Tenzij uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen anders voortvloeit, is Bubbels & Meer nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de verzending van het product.

Overmacht

Onverminderd alle rechten die haar toekomen, heeft Bubbels & Meer in geval van overmacht het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Onder overmacht wordt in de Voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bubbels & Meer geen invloed op heeft en op basis waarvan Bubbels & Meer haar verplichtingen jegens de Klant (tijdelijk) niet kan nakomen. Onder overmacht wordt tevens verstaan storingen ter zake het (telecommunicatie)netwerk en /of het op enig moment niet beschikbaar zijn of gebrekkig functioneren van de Website van Bubbels & Meer. Voorts valt onder overmacht uitdrukkelijk bedrijfsstakingen van de vervoerder die door Bubbels & Meer voor de verzending van het product wordt ingeschakeld.

Privacy

Om een plezierige en zo compleet mogelijke champagnebeleving te bewerkstelligen wordt de gebruiker gevraagd om persoonlijke gegevens. Bubbels & Meer heeft deze gegevens nodig om de diensten van Bubbels & Meer zo goed mogelijk te kunnen verlenen.

Voor Bubbels & Meer is privacy en een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bubbels & Meer verwerkt persoonsgegevens op een veilige en nauwkeurige manier als de Klant producten via de Website bestelt of de Klant contactgegevens verstrekt aan Bubbels & Meer bij het invullen van het contactformulier op de Website.

Op onze site staat ons volledige privacybeleid beschreven.

Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst die tussen Bubbels & Meer wordt gesloten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Welkom bij Bubbels & Meer

Voordat we beginnen, moeten we alleen het juridische stukje uit de weg ruimen. Ben je 18 jaar of ouder?